Clouds on the bridge
Clouds on the bridge
Starry night at Jabal Al Jais